Pages

Search This Blog

Master speak Thy servant heareth

Verse 1
Master speak Thy servant heareth
Longing for Thy gracious word
Longing for Thy voice that cheereth
Master let it now be heard
_____
Thetha, Nkosi, ndilindele, 
Oko kuthethwayo kum.
Elo lizwi lenkuthazo,
Ma livakaliswe kum.
______
Meester spreek! U dienskneg luister.
Wag verlangend op U woord,
Op U sagte soet gefluister-
Meester, lat ek dit nou hoor.

I am listening Lord for Thee
What hast Thou to say to me
______
Ndimamele, Nkosi yam,
Theth’ ilizwi laKho kum.
______
Heer, ek wag op U bevel:
Wat wil U vir my vertel?

Verse 2
Speak to me by name O Master
Let me know it is to me
Speak that I may follow faster
With a step more firm and free
______
Kuze ndibe nokuqonda,
Lakubizw’ igama lam;
Ndibe nokukulandela
Wen’ onguMalusi wam
______
Noem my by my naam, my Meester,
Dat ek weet U praat met my;
Laat U stem my nou begeester
U te volg beslis en vry

Where the Shepherd leads the flock
In the shadow of the rock
______
Kumadlelo amahle,
Apho ndonwaba khona. 
_______
Waar die Herder ley Sy vee
In die Rots se skaduwee.

Verse 3
Master speak though least and lowest
Let me not unheard depart
Master speak for O Thou knowest
All the yearning of my heart
______
Noko ndingento yalutho,
Ma undive Nkosi yam;
NguWe wedwa olwaziyo,
Ulangazelelo lwam.
______
Meester, spreek! Hoewel onwaardig,
Laat my onverhoor nie gaan;
Meester, spreek! Want U, regvaardig,
Weet wat in my hart omgaan,

Knowest all it's truest need
Speak and make me blessed indeed
______
Uya zaz’ iintswelo zam
Mandisikelelwe nam.
______
Ken my hart se ware nood;
Spreek, en maak my vreugde groot.

Verse 4
Master speak and make me ready
When Thy voice is truly heard
With obedience glad and steady
Still to follow every word
______
Thetha, ndiv’ iliZwi laKho,
Ndizilungiselele
Ukufeza ngenyameko
Wonk’ umyalezo waKho.
______
Meester, spreek, en maak my volgsaam,
As U stem ek duid'lik hoor,
Om U daad'lik te gehoorsaam
En te handel op U woord.

I am listening Lord for Thee
Master speak O speak to me.  AMEN.
______
Ndimamele, Nkosi yam,
Elo liZwi laKho kum. AMEN.
______
Ja, ek luister toegewy;
Meester, spreek, or spreek met my!  AMEN.

No comments:

Post a Comment