Pages

Search This Blog

X014 Thixo akunangqaleko


1. Thixo akunangqaleko,
Thixo akunangqibeko;
Ukho eendaweni zonke,
Ukho ngamaxesha onke.
______
Lord eternal without an end.
Present in every place and time.

2. Phaya ezinkwenkwezini,
Ukho, Wena, ezulwini;
Wab’ ukade sel’ ukhona,
Xa zingekabikho zona.
______
Above the stars, heavenly King.
Out of your Word, all things begin.

3. Zoda zigqibeke zonke,
Kuthi tshabalala konke;
Ube Wena ungapheli,
Ube Wena usahleli.   Amen.
______
Heaven and Earth may pass away.
You will remain eternally.  Amen.

No comments:

Post a Comment