Pages

Search This Blog

X114 SineliZwi likaThixo

X114 SineliZwi likaThixo
6.6.8.6

SineliZwi likaThixo,
Sinobomi ngalo;
Siyazaz’ izoono zethu,
NomSindisi ngalo.
The Word of God give us life.
Exposes our sins.
Reveals our redeemer.

2. Lihambile elo liZwi,
Lisahamba lona;
Ezo zizwe ezikude,
Zilindele lona.
It moves out to the nations.
People wait to hear the Word of God.

3. Ziyoyisw’ iintshaba zaKho,
NgeZwi laKho, nKosi;
Wozalisw’ umhlaba wonke,
NgeZwi laKho, nKosi.
The Lord’s enemies are 
Defeated by the power of 
His Mighty Word.  

4. Imilambo yelilizwe
Yovuyiswa ngalo;
Abantwana bezi zizwe,
Botyetyiswa ngalo. 
The rivers rejoice
The children are nourished
By your word

5. Zakuphel’ iimfazwe zonke,
NgeZwi laKho, Thixo;
Kwakulaw’l’ uxolo lodwa,
NgeZwi laKho, Thixo. 
 Amen.
God’s word brings peace.
Wars will end through

God’s power.

No comments:

Post a Comment