Pages

Search This Blog

X295 Ndisondela ngentobeko

X295 Ndisondela ngentobeko
8.6.8.6
1 Corinthians 11:25
---
In the same way, after supper 
he took the cup, saying, “This 
cup is the new covenant in my 
blood; do this, whenever you 
drink it, in remembrance of me.”

1 Ndisondela ngentobeko,
Ngokwelizwi laKho,
Kule nkonzo enozuko,
Ndikhumbule Wena.
---
I humbly approach you
in worship - remember me.

2 Lowo mzimb' owaaphulwayo,
Uya kundixhasa;
Nelo gazi eloophayo,
Londiththelela.
---
The one that was broken
Gives me strength.
The blood of forgiveness.

3 Ndakubona umnqamlezo
Kuloo ndul' ikude;
Nikubone ulidini,
Ndokhumbula Wena.
---
I see the cross, 
and walk in its shadow.  
Remembering you.

4 Ezo ntlunu zaKho zonke,
Nolo thando lwaKho;
Ndozicinga nisahleli,
Ndikhumbule Wena.
---
I walk in your footsteps
I find your love.
I know you will remember me.

5 Ndakuphelelwa ngamandla,
Nidngabi sathetha;
Wakufika ngobukhosi,
Yesu, ndikhumbule.
Amen.
---
I have no power.

Jesus, remember me.

No comments:

Post a Comment