Pages

Search This Blog

X241 Umalusi nguYehova

X241 Umalusi nguYehova

The Lord's My Shepherd (MHB50)

8.6.8.6


1 Umalusi nguYehova

Ondigcinileyo;

Ukuswela akubikho

Kothembela kuYe.

---

1 The Lord's my Shepherd, I'll not want;

he makes me down to lie

in pastures green; he leadeth me

the quiet waters by.


2 Amadlelo aluhlaza,

Ndiya dliswa kuwo;

Ndiya lala ngokonwaba,

Ndingothuswa lutho.

---

2 My soul he doth restore again,

and me to walk doth make

within the paths of righteousness,

e'en for his own name's sake.


3 Uya vusa umphefumlo

Uya wenz' uphile;

Ukulunga ndiba nako

Ngenxa yomAsuli.

---

3 Yea, though I walk through death's dark vale,

yet will I fear none ill;

for thou art with me, and thy rod

and staff me comfort still.


4 Xa ndihamba emnyameni

Andinakoyika,

Kuba Wena uba nami,

Uya ndonwabisa.


4 My table thou hast furnish├Ęd

in presence of my foes;

my head thou dost with oil anoint,

and my cup overflows.

---

5 Isithebe ndiba naso

Noko ndeineentshaba;

Ine-oil' intloko yami,

Andiswele lutho.


6 Ukuluna, nezibele,

Ziya ndilandela;

Kusendlwini kaYehova,

Apho ndiphilayo.

---

5 Goodness and mercy all my life

shall surely follow me;

and in God's house for evermore

my dwelling-place shall be.

No comments:

Post a Comment