Pages

Search This Blog

Liturgy: Communion / Umthendeleko (Umbedesho Page 249-253)


COMMUNION (Adapted from Umbedesho 249-253)

Kneeling or seated we pray together:
Asizi kule tafile yakho, nKosi enofefe sithemba ubulungisa bethu, siza ngokuthemba izibele zakho ezikhulu nezininzi.
---
Lord, we come to your table trusting in your mercy and not in any goodness of our own.

Asifanelekile thina nokuba singachola imvuthuluka ngaphantsi kwetafile yakho.
---
We are not worthy even to gather up the crumbs under your table.

Kodwa wena uyinKosi ehlala inetaru ngamaxesha onke.
---
But it is your nature always to have mercy, and on that we depend.

Siphe nKosi enofefe, ukuba siyitye inyama yonyana wakho uYesu Kristu, silisele negazi lakhe, ngohlobo lokuze imizimba yethu yobooni ihlanjululwe ngomzimba wakhe, ithi nemiohefumlo yethu ihlanjwe ngegazi lakhe elinqabileyo, sihlale sihleli kuye, naye ahlale kuthi kude kube ngunaphakade. Amen.
---
So feed us with the body and blood of Jesus Christ, your Son, that we may for ever live in him and he in us.
Amen

The Minister Prays:
Thixo, onamandla onke, Bawo wethu wasezulwini, othe ngofefe lwakho olukhulu wasinika uNyana wakho emnye u Yesu Kristu, ukuba eve ukufa ngokubethelwa emthini, ukuze sikhululwe.
---
Almighty God our heavenly Father, in your mercy you gave your only Son Jesus Christ to suffer death upon the cross for our redemption.

Owathi ngokuzinikela kwakhe awakwena kanye, weenza idini elizalisekileyo, nomnikelo ofezekileyo, nentlawulelo eyaneleyo, ngenxa yezoono zalo lonke ilizwe.
---
He has made a full, perfect, and sufficient sacrifice for the sins of the whole world.

Owathi kanjalo wasimisela isikhumbuzo esingapheliyo sokufa kwakhe, watsho evangelini yakhe engcwele ukuba ma sisigcine ade abuye afike.
---
And in his gospel he commands us to remember his death until he comes again.

Siya kubongoza, Bawo onofefe, ukuba usive.  Siya zamkela ezi zinto zakho isonka newayini, nommiselo ongcwele woNyana wakho uYesu Krist umSindisi wethu;
---
Lord we humbly ask that as we now receive these gifts of bread and wine according to the command of your Son Jesus Christ our saviour;

Sizamkelela ukuze simana ukuzikhumbuza ngokufa kwakhe nobunzima awabuvayo, kunguko le nto sabelwayo umzimba wakhe orintikelelo, negazi lakhe elilithamsanqa.
---
May share in his body and his blood, in remembrance of his suffering and death.

Wathi naye ngobo busuku wanikelwa ngabo ezintshabeni, wathabatha isonka; waza akuba evulele wasiqhekeza, wasabela abadisipile bake esithi:  
"Thabathani nitye, esi singumzimba wam onikwelwa nina; kwenzeni oku ngokundikhumbula."
---
Who on the night in which he was betrayed, took bread gave thanks, broke it and gave it to His disciples, saying:
"Take this and eat it.  This is my body given for you.  Do this in remembrance of me."

Wathi kanjalo emva kwesidlo sokuhlwa, wathabatha nendebe; wasa, akuba ebulele, wabanika esithi:
"Selani nonke kuyo, ngokuba ligazi lam lomnqophiso omtsha eliphalazwe ngenxa yenu nabaninizi, kuze kube kho ukoxolelwa kwezoono; kwenzeni oku za niselayo nindikhumbule."
---
In the same way, after supper, he took the cup, gave thanks, and gave it to them saying:
"Drink from it all of you.  This is my blood poured out for you and for many, for the forgiveness of sins.  Do this, whenever you drink it, in remembrance of me."

The minister and those assisting receive.

Invitation
Draw near with faith.  Receive the body of our Lord Jesus Christ, which was given for you, and his blood which was shed for you; and feed on him in your hearts by faith with thanksgiving.

Distribution

Umzimba wenKosi yethu uYesu Kristu, owankelwa wena.
---
The body of our Lord Jesus Christ which was given for you.

Igazi lenKosi yethu, uYesu Kristu elaphalazwa ngenxa yakho.
---
The blood of our Lord Jesus Christ which was shed for you.

After the table is covered the minister will lead the congregation in the following prayer:

Nkosi, bawo wasezulwini; thina bakhonzi bakho siya kuthandaza ngeliziyo yonke, wena mZali wethu usthandayo; ukuba wamkele ngofefe lo mnikelo wethu wendumiso nombulelo.
---
O Lord our heavenly father, we humbly ask you to accept our sacrifice of praise and thanksgiving.

Siya zigoba kakhulu phambi kwakho, sikubongoza ngenxa yokusenselela kukaYesu Kristu nokufa kwakhe; ukuba usivise thina neRemente yonke ekholwayo egazini lakhe, ukuxikekwa kwezoono zethu, nawo onke amanye amathamsanqa avele ekuveni kwakhe ubunzima.
---
Through faith in Your Son, Jesus Christ we humbly ask that we may receive forgiveness of our sins.

Silapha nje, nKosi, ebusweni bakho, siya nikela kuwe iziqu imzimba nemiphefumlo yethu, ukuba ibe lidini eliphilileyo, elingcwele, elikholekileyo kuwe; sikubongoza ukuba thina sonke eabelwa lo mthendeleko ongcwele, sizaliswe lufefe lwakho, nethamsanqa lakho lasezulwini.
---
Accept us as we offer ourselves to be a living sacrifice and bring us with the whole-creation to your heavenly kingdom.

Nangona ke singafanelekileyo ngenxa yezoono zethu ezininzi, ukuba sinikele kuwe nalinye idini; ukuba sinikele kuwe nalinye idini; siya kuthandaza ukuba ma uyamkele le nkonzo yethu esimelwe kukuyenza.
---
Even though, through our many sins we are not even worthy to offer you one sacrifice.  Please accept the gift we offer.

Asibangi nto kuwe; sithi, sixolele iziphoso zethu, ngenxa kaYesu Kristu inKosi yethu, ukuze kube kho ngaye, kunye noMoya oyiNgcwele, lonke udumo nozuko kuwe, Bawo onamandla onke; kude kube ngunaphakade.  Amen.
---
Do not weigh our merits, but pardon our sins, through Jesus Christ our Lord; by whom, and with whom, in the unity of the Holy Spirit, all honour and glory be unto Thee, O Father Almighty, world without end. Amen.

Lwanga lungathi uxolo lukaThixo olugqithisileyo kuko konke ukuqonda, lugcine iintliziyo neengqiqo zenu, zihlale ekumazini nasekumthandeni uThixo, noNyana wakhe uYesu Kristu inKosi yethu; lithi kanjalo, ithamsanqa likaThixo onamandla onke, lo Yise, neloNyana, neloMoya oyiNgcwele, libe phakathi kwenu, lihlale lihleli kuni lingapheli.  Amen.
---
The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God, and of his Son Jesus Christ our Lord; and the blessing of God almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit, be among you, and remain with you always. Amen.


No comments:

Post a Comment