Pages

Search This Blog

LIturgy: Umbedesho p11-12 Opening Scriptures

Opening Scriptures (p11-12)


The preacher should read one or more of these scriptures.  But not all of them.  It is a good idea to announce the scripture and then read it so that the operator can turn to the specific scripture.


...if the wicked turn away from the wickedness they have committed and do what is just and right, they will save their lives.

- Ezekiel 18:27

Okhohlakeleyo akuguquka ekukhohlakaleni kwakhe akwenzileyo, enze okufanelekileyo nokulungileyo, yena uya kulondoloza umphefumlo wakhe ebomini.


Ngokuba izigqitho zam ndizazi; isoono sam sisebusweni bam futhi.

- Psalm 51:3

I know how sinful I've been, my sins are always before me.


U furalle libe tsa ka, u hlakole makhopo a ka kaofela.

- Psalm 51:9

Hide your face from my sins, blot out my iniquities.


My sacrifice, O God, is a broken spirit; a broken and contrite heart you, God, will not despise.

- Psalm 51:17

Amadini kaThizo angumoya owaphukileyo; inliziyo eyaphukileyo negqobokileyo; intliziyo eyaphukileyo negqobokileyo akuyi kuyidela, Thixo!


Haholang lipelo tsa lona, e seng liaparo tsa lona, le khutlele ho Jehova, Molimo oa lona; hobane o mosa, o lereko, o pelo e telele, o atisa ho hauhela.  O qenehela bao a itseng o tla ba otla.

- Joel 2:13

Rend your heart and not your garments. Return to the LORD your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity.


Kuyo inKosi, uThixo wethu, kukho izibele nezixolelo, nakuba sivukele ngakuyo; singaphulaphulanga nelizwi likaYehova, loThixo wethu, lokuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekileyo phambi kwethu.

- Daniel 9:9-10

God is merciful and forgiving even though we have rebelled against him and have been disobedient.


Ndohlwaye, Yehova! kodwa ngokufanelekileyo; kungabi ngengqumbo yakho, hleze undenze into encinane.

- Jeremiah 10:24

Discipline me, LORD, but only in due measure-- not in your anger, or you will reduce me to nothing.


Bakang, hobane 'muso oa maholimo o atametse.

- Matthew 3:2

Repent, for the kingdom of heaven has come near.


Ndiya kusuka ndiye kubawo, ndithi kuye: Bawo! ndonile ngakulo izulu nasebusweni bakho; andisafanele ukubizwa ngokuba ngunyana wakho

- Luke 15:18,19

I will set out and go back to my father and say to him: Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.


Do not bring your servant into judgment, for no one living is righteous before you.

- Psalm 143:2

Uze ungangeni ekugwebeni kwisicaka sakho; ngokuba kungalungile ebusweni bakho namnye ohleliyo.


Xeshekweni sitshoyo ukuthi asinabo uboono, siya zikholisa, ithi yona inyaniso ingabi kho kuthi.  Xeshekweni sizivumayo izoono zethu, unyanisekile yena, ulungile kanjalo, ukuze asixolele izoono zethu, asihlambulule kuko konke okungalungileyo.

- 1 John 1:8-9

If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us.  If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.

--

Prayers of Confession (p.13)


Bathandwa, isibalo esingcwele siya siyala kwiindawo ngeendawo, ukuba ma sivume sixele izoono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu; nokuba nge singahana-hanisi sizifihle ebusweni boThixo onamandla onke, boBawo wethu wasezulwini;

(The Scriptures encourage us to confess our sins before God our Father.)

 

koko sibe nako ukuzixela ngentliziyo elulamileyo, nethobekileyo, nelilayo, nevayo; ukuze sizuze ukuxolelwa kwazo ngabo ububele bakhe netaru lakhe elingenambaliso.

(We confess with humble obedient hearts.)

 

Ngako oko ndiya nithandaza, ndiniyala nonke nina nikhoyo apha, ukuba ma nindipheleke ngentliziyo engcwengileyo, nelizwi elilulamileyo, siye esihlalweni sofefe lwasezulwini, nisithi emva kwam.

(Accompany me with a pure heart to the throne of God's grace.)

 

We confess our sins together:

Bawo onamandla onke, onofefe oluphezu konke!  Siphosisile salahlekana neendlela zakho nje ngeegusha ezilahlekileyo.  Sigqithile ngokulandela amaqhinga neenkanuko zeentliziyo zethu. 

(Almighty god we have strayed from you, following our own hearts rather than your perfect way.)

 

Sonile ngakuyo imithetho yakho engcwele.  siyekile ezo nto esinge sizenzile asazenza; seenza ezo nto esinge singazenzi; akukho nokuphila kuthi. 

(We have broken your holy laws, doing what we shouldn't have done and not doing what we should have done.)

 

Kodwa wena nKosi!  uze wenze ngetaru kuthi baphosisi abantliziyo zilusizi.  Banyamezele, Thixo, abo baxela iziphoso zabo.  Philisa abo baguqukayo, nje ngokuthembisa kwakho okushunyayelweyo ebantwini, ngoKristu Yesu inKosi yethu. 

(Lord, have mercy on us as we confess our faults; restore us according to your promises declared in Jesus Christ our Lord.)

 

Uze uthi, Bawo olufefe luphezu konke, usiphe ngenxa yakhe okokuba sithi emveni kwaloku nje, sihlale intlalo ebedeshekileyo, nelungileyo, nebunchathu, kuze kudunyiswe igama lakho.  Amen.

(Grant us the grace we need to live a godly life from now on.)

 

The minister or preacher prays:

Nkosi siya kuthandaza, khulula abantu bakho eziphosweni zabo; size sithi ngabo ububele bakho obukhulu, sisindiswe ezintanjeni zezo zoono sizenzileyo ngobuthathaka bethu. 

(Lord, by your grace, deliver your people from their sins.)

 

Uze wenze oku, Bawo wasezulwini; ngenxa yakhe uYesu Kristu inKosi yethu nomSinisi wethu odumisekayo.

(Grant this, O heavenly father; for Jesus Christ's sake, our blessed Lord and Saviour.)


1 comment:

  1. Well done how far are you with this work?

    Please correct Msindisi on the line below
    Uze wenze oku, Bawo wasezulwini; ngenxa yakhe uYesu Kristu inKosi yethu *nomSinisi* wethu odumisekayo

    ReplyDelete