Pages

Search This Blog

Liturgy: Umbedesho p14 The Lord's Prayer

The Lord's Prayer (p.14)

We pray together as Jesus has taught us to pray:

 

Bawo wethu osezulwini!  Ma liphathwe ngobungcwele igama lakho.

(Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy Name.)

 

Ubukumkani bakho ma bufike. Intando yakho ma yenziwe emhlabeni, Nje ngokuba isenziwa ezulwini.

(Thy kingdom come. Thy will be done, On earth as it is in heaven.)

 

Ma usiphe namhla nje isonka sethu semihla ngemihla. Usixolele izoono zethu, Nje ngokuba nathi sibaxolela aabo basonayo thina.

(Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, As we forgive those who trespass against us.)

 

Ungasingenisi ekuhendweni; Sisindise enkohlakalweni.

(And lead us not into temptation, But deliver us from evil.)

 

Ngokuba ubukumkani bubobakho, Namandla engawakho, Nobungcwalisa bubobakho, Kude kube ngunaphakade. 

   Amen.

(For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever and ever. Amen.)

 

All Stand

Udumiso ma lube kho kuye uYise, nakuye uNyana, nakuye uMoya oyiNgcwele: 

(Glory to the Father, and to the Son and to the Holy Spirit.)

 

Nje ngokuba kube kunjalo kwa sekuqalekeni, kunjalo kaloku nje, kuya kumana kuba njalo, kude kube ngunaphakade.

AMEN

(As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end.  Amen.)


No comments:

Post a Comment