Pages

Search This Blog

X179 Ndingumooni phambi kwaKho,

NDINGUMOONI phambi kwakho,
8.7.8.7.8.7

1 NDINGUMOONI phambi kwakho,
Ndinetyala, Thixo wam!
Ndalidela izwi laKho
Futhi entliz'yweni yam.
Ndala imithetho yakho,
Ngabo ubugeza bam.
---
I testify to my guilt and disobedience.
Purify me by your law.

2 Kodwa ngoku ndiza kuWe,
Bona iinyembezi zam;
Ndiza ndibiziwe nguWe,
Yiva ukulila kwam.
Bawo, ndinxhamele kuWe,
Koba ungumNcedi wam.
---
Wee my tears, calling to you.
Help me Father.

3 Ndizixela phambi kwaKho
Zonk' iinkohlakalo zam,
Ndiwe eenyaweni zaKho
Ekuthandazeni kwam.
Ndilifun' itarhu laKho,
Taru! Taru! Nkosi yam!
---
I confess my sins to you.
I kneel at your feet.
Have mercy on me.

No comments:

Post a Comment