Pages

Search This Blog

X192 Nkosi, Thixo ufihliwe

X192 Nkosi, Thixo ufihliwe
8.8.8.8

1. Nkosi, Thixo ufihliwe, 
Noko ndikugulelayo; 
Akubonakalisiwe kumi, 
Noko ndifunayo. 
---
Lord I hunger for your presence.

2. Ndinezoono okunene, 
Ndinetyala phambi kwakho; 
Ndandinobumene-mene, 
Kodwa ndandinezwi lakho. 
---
I long to hear you speak.

3. Intliziyo yamangala, 
Yanekratshi elikhulu; 
Oko wandibiza ndaala, 
Ndandizenza isithulu. 
---
I was too stubborn to listen.

4. Ma ungandilahli mina, 
Noko ndenje njalo kuwe; 
Ndothini na? ndoya phi na? 
Xa ndilahliweyo nguwe. 
---
Do not leave me, teach me to obey.

5. Taru Nkosi ndikonile, 
Bendizenza isithulu; 
Umphefumlo wam uwile; 
Taru ngobubele bakho.  Amen
---
Have mercy on me for taking
your grace for granted.

No comments:

Post a Comment