Pages

Search This Blog

X225 Soloko intliziyo yam

X225 Soloko intliziyo yam

8.7.8.7.8.7.8.7


1. Soloko intliziyo yam,

Ibanjwe ezonweni;

Soloko umphefumlo wam

Uhleli emnyameni.

Kanti ke namhla, Nkosi yam

Usel' undisindisa;

Kuhle ukhanyo phezu kwam,

Lwase lundikhanyisa.

---

My heart was trapped in darkness

But now I see the light


Kwa sekulahlekeni kwam,

Ndaliva izwi laKho

Kwafika abafuni bam,

Baxel' ufefe lwaKho.

Ndakholwa nguMkhululi wam,

Oweza emhlabeni;

Ukuz' ahlaw'l' ityala lam,

Ndisinde ezonweni.

---

Your messenger gave me your word

I was set free from sin.


Likhulu ithamsanqa lam

Endilizuza kuWe,

Kukhulu ukuvuya kwam,

Endikuphiwa nguWe.

Namhla nje iminqweno yam,

Ibeka ezulwini;

Namhla nje umphefumlo wam

Usinga ebomini.  

---

I am greatly blessed

And I journey toward eternal life.


No comments:

Post a Comment