Pages

Search This Blog

X296 Uyindlela yenyaniso

X296 Uyindlela yenyaniso
8.7.8.7

Uyindlela yenyaniso
Nyana lo kaThixo wam,
Ndimi ngawe onk' amaxa 
Wena unobomi ngam
---
Son of God, you are the 
way the truth and the life.

Uthi ngobubele bakho
"Sondelani nonke kum,
Ndonivis 'olwamu xolo
Ndonivis 'ufefe lwam."
---
You kindly call us:
"Come to me and repent"

"Khaw'lezani nabu bomi
Eniya kubudla ngam, 
Naas' isonka esezulu
Sondelani nitye nam"
---
"I am the bread of life.
Come and eat with me."

"Ndisisonka sokuphila
Ndingamanzi abubom, 
Ningasela, nitye nonke
Nize ezulwini kum"
---
"I am the bread of life
and living water. Come and 
drink and eat."

Nkosi ndomeleze mina
Ndize ndidlubomi bam, 
Ndibe nokukudumisa
Ngayo intliziyo yam.
---
Lord, strengthen me.
I repent and turn to you
With all my heart.

No comments:

Post a Comment