Pages

Search This Blog

X356 Ndi' ndakulesesha loo mbali endala

X356 Ndi' ndakulesesha loo mbali endala

12.9.12.9.12.9.12.9


1. Ndi' ndakulesesha loo mbali endala

KaYesu esesebantwini

Ebiz' abantwana nje ngathi ziimvana

Akwaba nda ndikho loo mini.

Akwaba ndaziva izandla entloko, 

Kwa nokusingathwa ngeengalo,

Nobuso buncuma, esithi ngofefe, 

Ma kuze usapho kwa nalo.

---

Remember when Jesus walked

in joy with children


2. Kusemthandazweni endingasondela,

Ndicel' ukwabelwa kwa nami;

Naxo ndmfunile ngenene ngaphantsi,

Ndombona phezulu ngokwami.

Kulapho alungiselel' angangcwele,

Indawo yobuihl' obukhulu;

Zininzi iintsaph' ezibuthene khona,

Zezobukumkani bezulu.

---

In prayer, I want to be there.

With him in that holy place.


3. Kuloko iintsapho zininzi kakhulu

Ezingazivang' ezi ndaba;

Zidungudeliswa, zisebumfameni,

Nasebunyameni bomhlaba.

Akwaba zabaz' ububanzi bekhaya,

Nelizw' elivel' enKosini,

Ukuze zivele kumazwe ngamazwe,

Zingen' enyhwebe' ezulwini.  Amen.

---

Help us to know the joy of hearing

your good news.


No comments:

Post a Comment