Pages

Search This Blog

X045 Hosana enyangweni!

X045 Hosana enyangweni! 


1. Hosana enyangweni! Ndivuma ngezwi lam;

Kunyana kaDavide, Ozayo ngenxa yam.

Hosana! undisiza, Ebunzimeni bam;

Uyeza akabizwa OnguMsindisi wam.

Hosanna in the Highest! I proclaim! 

To David's Son, who has come for me 

Hosanna! Save me, I am in distress

My Saviour responds, even before I call on Him


2. Ndovatha ezinjani Wakutyelela kum?

Yilungisele Wena Yonk' intliziyo yam

Ndiyinikele kuWe, OnguMhlanguli wam

Ma iqubude kuWe Ngenene, Nkosi yam.

What will I be wearing, when He come to visit? 

Prepare, cleanse my heart O Lord  

I surrender all to You, my Redeemer 

I bow before You, earnestly my Lord


3. Ndandikhululwe nguWe, 

Entolongweni yam,

Se liqhawulwe nguWe, 

Ikhamandela lam Elandincamisayo, 

Elandincamisayo, Ndalahl' ubomi bam',

Se undivuyisile, Ekulileni kwa. AMEN

You set me free from my prison of sin 

You broke the chain that bound me  

That caused me to surrender my life to You

You have turned my mourning into dancing 


No comments:

Post a Comment