Pages

Search This Blog

X201 Hayi! Umntu endinguye,

X201 Hayi! Umntu endinguye,

8.8.8.8

(J Dlokweni)


1. Hayi! Umntu endinguye,

Naaku se nditshabalala;

Se kuvuke namaxhala,

Nkosi, Yesu, ndiphuthume.

---

Woe! The kind of person I am

Behold, my destruction is imminent 

Anxieties have taken over

Lord, Jesus, quickly, save me! 


2. Ndiludwayi olungento,

Se ndizilahlela kuWe,

Kuba ndingathembe lutho,

Nkosi, Yesu, ndiphuthume.

---

I am a nobody

I throw myself at Your feet

You are my only hope

Lord, Jesus, quickly, save me! 


3. Izixhobo zam ziwile,

Zithathiwe ngusathana.

Naaku se ndisong' izandla,

Nkosi, Yesu, ndiphuthume. 

---

My weapons have fallen

The devil has robbed me

Behold, I am standing, folding my hands

Lord, Jesus, quickly, save me!


4. Wena mhlobo wamabada,

Yiza ngoku undichole,

Kwa njengelo lakudala;

Nkosi, Yesu, ndiphuthume.

---

You, the friend of criminals

Come now, lift me up

As you did with ancient one (on the cross)

Lord, Jesus, quickly, save me!


5. Xa ndiyekelelwa nguWe,

Ndophalala njengamanzi,

Ze ndifele ebubini;

Nkosi, Yesu, ndiphuthume.

---

If You forsake me

I will be spilt like water

Evil will kill me

Lord, Jesus, quickly, save me!


6. Z'undithwale nakaloku,

Ngezongalo zobubele,

Ndiziphosa kuWe ngoku,

Nkosi, Yesu, ndiphuthume.

---

Carry me, always, in Your merciful hands

I throw myself at Your feet

Lord, Jesus, quickly, save me!   Amen.


No comments:

Post a Comment