Pages

Search This Blog

X312 Sebenzani ngenyameko

X312 Sebenzani ngenyameko
H&P 794 Go labour on
8.8.8.8

1 Sebenzani ngenyameko,
Nenze ekaThix' intando;
Weenje njalo umSindisi,
Nani ma nifuze Yena.
---
1 Go labour on, spend, and be spent,
Thy joy to do the Father's will;
It is the way the Master went;
Should not the servant tread it still?

2 Anisebenzeli lize,
Nokuzuza okwezulu;
Noko ninganconywa apha,
UmSindisi wonincoma.
---
2 Go, labor on; 'tis not for naught;
thine earthly loss is heav'nly gain;
men heed thee, love thee, praise thee not;
the Master praises--what are men?

3 Sebenzani kusemini,
Ubusuku bukufuphi;
Amathuba aya dlula,
Okunced' imiphefumlo.
---
3 Go labour on, while it is day;
The world's dark night is hastening on:
Speed, speed thy work, cast sloth away;
It is not thus that souls are won.

4 Abahleli emnyameni,
Bafa bengenal' ithemba;
Thath' umlilo ubaneke,
Kwezo mfama zilusizi.

5 Thandazani ningatyhafi,
Sebenzani ngobulumko;
Niyiceng' imiphefumlo,
Edingayo emangweni.
---
5 Toil on, faint not, keep watch, and pray;
Be wise, the erring soul to win;
Go forth into the world's highway,
Compel the wanderer to come in.

6 Nyamekani ninovuyo,
Nikhumbul' umvuzo wenu;
Kovakala kamsinyane,
Izwi lokubizwa kwenu.  Amen.
---
Toil on, and in thy toil rejoice;
For toil comes rest, for exile home;
Soon shalt thou hear the Bridegroom's voice,
The midnight cry, 'Behold, I come!' Amen

No comments:

Post a Comment