Pages

Search This Blog

X314 Yilwani imfazwe!

X314 Yilwani imfazwe!

6.6.8.6

(Ephesians 6:10-18)


1 Yilwani imfazwe!

Idabi lokho.

Xhobani zonk' izixhobo

Zomkhosi kaThixo!

---

Come together 

to fight the Battle.


2 Binqan' inyaniso,

Thiyan' uboxoki;

Nobumene-mene bonke,

Ma buchaswe nini.

---

Fight with simple truth.


3 Nxibani niphela

Ingcina-sifuba,

Esinqhin' ubulungisa,

Kubo bonk' abantu.

---

Be righteous.


4 Xhobani ukholo,

Ma lube likhaka,

Lokuvika zonk' iintolo,

Zokhohlakeleyo.

---

Quench the arrows

With the shield of faith.


5 Thwalani umnqwazi

Walo usindiso;

Niphath' ikrele loMoya

Izwi likaThixo

---

6 Use the helmet of salvation

for protection.

You are holding the sword

of the Spirit, God's word.


7 Naazo izixhobo,

Makrot' akwaThixo;

Thandazani ningaphezi,

Hlalani kuMoya

---

Put on the shoes of the gospel

And pray in the Spirit at all times.


8 Lowo woyisayo,

Ndomhlalisa nami,

Nje ngoko naM ndooyisayo,

Ndahlala noBawo.

Amen.

---

Those who overcome

Will sit with the Lord.


No comments:

Post a Comment